hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้

ลิงค์ด่วนหน่วยงานราชการ


 

 

งานประชุมวิชาการ อวท.กาญจนบุรีและแข่งขันทักษะฯ


งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไท
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด
ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 26 พฤศิจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

 

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com