โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วันที่ 15-16 และ 21 สิงหาคม 2556 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

การศึกษาดูงานคลองลัดมะยมและเกาะแก้ว จังหวัดนนทบุรี วันที่ 22 สิงหาคม 2558

 

การศึกษาดูงานคลองลัดมะยมและเกาะแก้ว จังหวัดนนทบุรี  วันที่ 22 สิงหาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม


 

 

การอบรมทางวิชาการ การเขียนแผนธุรกิจ


การอบรมทางวิชาการ การเขียนแผนธุรกิจ วันที่  16 สิงหาคม  2555ณ ห้องสัมมนา อาคารกาญจนิกา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม


 

 

 

 

 

Contribute!
Shop!