hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

ลิงค์ด่วนหน่วยงานราชการ


 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างงานปรับปรุงสนามกีฬา และลานเอนกประสงค์

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสนามกีฬา และลานเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารเพิ่มเติม

..ระบบบริหารสถานศึกษา..


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com