การศึกษาดูงานคลองลัดมะยมและเกาะแก้ว จังหวัดนนทบุรี วันที่ 22 สิงหาคม 2558

 

การศึกษาดูงานคลองลัดมะยมและเกาะแก้ว จังหวัดนนทบุรี  วันที่ 22 สิงหาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม