โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ นำเสนอและประกวดคัดเลือกแผนธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม