คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ (มูลนิธิชัยพัฒนา) และ ตลาดน้ำอัมพวา

รายละเอียดเพิ่มเติม