นางสาวนิพาพรรณ มลศิริ และนางสาวณธษา สุจิตโต ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจดิจิตอล (ต่อเนื่อง) วันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ จ.นครปฐม

Ratings
(0)

นางสาวนิพาพรรณ มลศิริ และนางสาวณธษา สุจิตโต ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจดิจิตอล (ต่อเนื่อง) วันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ จ.นครปฐม

Related Articles