>> ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการแนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

Ratings
(0)

ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการแนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พร้อมคณะผู้บริหาร นางจิตติมา บุญรอด นายวิโรจน์ มั่นคง นายพิมล นุชถนอม นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๒) ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมรับฟัง โดยมีนายชูศักดิ์ นายะสุนทรกุล กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ และนางประยูร มีต้องปัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ ให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมกาญจนิกา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

Related Articles