นายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ประชุมชี้แจงรายละเอียดและข้อปฏิบัติ ของผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

Ratings
(0)

Related Articles