hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

 

โครงการวิชาชีพสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้

ขอเชิญนักเรียนนักศึกษา

เข้าร่วมโครงการวิชาชีพสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ลดปริมาณขยะและสิ่งของเหลือใช้

จึงของเชิญร่วมกิจกรรม ณ อาคาร 2 ห้อง 241 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ สัปดาห์ที่ 12-15 (วันที่ 15 มกราคม ถึงวันที่ 9 กุมพันธ์ พ.ศ. 2561)

 Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com