การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา

แนวคิิด

          ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นการจัดสรรห้องให้เป็นพื้นที่ที่สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นกระบวนการคิดอย่างอิสระทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติของตนเอง โดยใช้วิธีที่หลากหลาย อาทิ การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต การศึกษาจากสื่อวีดีโอ ใบงาน ใบความรู้ ในการสร้างผลงานออกแบบชิ้นงานทางด้านกราฟิก

*******************************************************************************

จุดเด่น

 

          ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นสถานที่เรียนรู้ High-Tech มีบรรยากาศที่ดีเหมาะแก่การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีความชำนาญ ในการใช้สื่อเทคโนโลยี อีกทั้งยังร่วมมือกับภาคเอกชนหรือบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้ และเข้ามาใช้บริการห้องเรียน ดังนั้นแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจจึงตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีในด้านการจัดการเรียนการสอนและเพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกให้มีความก้าวหน้าและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและเทคโนโลยีในปัจจุบันและการปรับสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการห้องเรียนในบางส่วนเพื่อให้สอดรับกับความต้องการ เช่น

1.       มีระบบ WMC E-Learning Class V 8.1 ระบบช่วยสอนมัลติมีเดียสำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องฝึกอบรม

2.       มีอุปกรณ์การเรียนทันสมัย High-Tech Modernize เช่น คอมพิวเตอร์ 41 ชุด โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เครื่องปริ้นเลเซอร์ เครื่องวิชวลไลเซอร์ (Visualizer) ฮาร์ดิส Wi-Fi สื่อการเรียนบทเรียนออนไลน์ กล้องวงจรปิด อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ

3.       มีระบบดูแลผู้เรียน ระบบส่งงาน นักเรียน นักศึกษา ผ่านเว็บออนไลน์

4.       มีการดูแลและให้คำปรึกษาจากครูที่มีความชำนาญ

 **********************************************************************************************************************************************************

การจัดการห้องเรียน

Tech_room_59

Computer Graphic Room by amnaj meerat