ตารางแสดงข้อมูลทางการเงิน ปีงบประมาณ 2564
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี