• Image Alt
  Image ALT

  E-Learning

  การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
  Image ALT

  ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

  สำหรับ กลุ่มผู้บริหาร,กลุ่มครูและครูที่ปรึกษา,กลุ่มบุคลากรเจ้าหน้าที่และกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง
  Image ALT

  ระบบติดตามผู้เรียน

  ระบบที่เอื้อต่อผู้ปกครองเพื่อดูแลเด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด

  ประชาสัมพันธ์

  Image
  Image
  Image
  Image ALT

  ขอยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

  วิทยาลัยอาชีวะศึกษากาญจนบุรี
  ทางวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ควรรู้ไว้ทั้งหมดในเว็บไซต์นี่ 
  มีอะไรตกหล่น สามารถติดต่อได้ภายหลังได้ที่อยู่และที่ตืดต่อที่ระบุไว้
  จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลืออยู่ครับ

  ปรัชญาวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

  Beautiful Image
  รู้สิทธิ คือ รู้จักอำนาจอันชอบธรรมของตนเอง เอาใจใส่ปฏิบัติตามอำนาจภายใน
  ขอบเขตสังคมโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น อำนาจอันชอบธรรมในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ข้าราชการ
  มีอำนาจอันชอบธรรมในการเบิกสวัสดิการต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา มีอำนาจอันชอบธรรมในการเลือก
  ชมรมอำนาจอันชอบธรรมในการซื้อของที่สหกรณ์ ฯลฯ ทั้งนี้ต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
  รู้หน้าที่ คือ รู้จักหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกิจที่ควรทำและกิจที่ต้องทำเช่นหน้าที่
  ของนักเรียนนักศึกษา คือการเอาใจใส่การศึกษาเล่าเรียนหน้าที่ของพลเมืองที่ต้องเสียภาษีหน้าที่ของ
  ข้าราชการที่ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบราชการ
  มีวินัย คือ การประพฤติปฏิบัติตน อยู่ในระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ ข้อปฏิบัติของ
  สังคมของสถาบันนั้นๆ สังคมใดไม่มีวินัยสังคมนั้นย่อมไม่เป็นสุข เพราะคนในสังคมจะไม่ประพฤติปฏิบัติ
  ในทำนองเดียวกัน ความระส่ำระสายย่อมเกิดขึ้น ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยย่อมเกิดขึ้นกฎหมายได้
  ระบุวินัยและข้อปฏิบัติ ข้อบังคับของข้าราชการไว้เป็นตัวอย่าง เช่น วินัยข้าราชการครู วินัยข้าราชการ
  ตำรวจ วินัยข้าราชการทหาร วินัยข้าราชการพลเรือน แม้แต่ในพระพุทธศาสนาก็ได้ระบุวินัยสงฆ์ไว้อย่าง
  ชัดเจน นักเรียน นักศึกษา ในสถาบันต่างๆย่อมต้องมีวินัยหรือข้อบังคับของสถาบัน ข้อปฏิบัติเพื่อให้ทุก
  คนยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี และความเป็นระเบียบเรียบร้อยแสดงถึงสังคมที่มีวัฒนธรรม
  ใฝ่คุณธรรม คือ การคิด การประพฤติ ปฏิบัติ แต่สิ่งที่ดีงาม การปลูกฝังคุณงาม ความดี
  ให้เกิดขึ้นในจิตใจ อันจะส่งผลให้มีความประพฤติที่ดีงาม
  • Image Alt
  • Image Alt
  • Image Alt
  • Image Alt
  • Image Alt
  • Image Alt

   คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

   คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษา

   งานวิจัยต่างๆ

   เผยแพร่ผลงานของนักเรียนนักศึกษา และ โครงการอื่นๆ

   ศูนย์บ่มเพาะ วศ.กจ

   คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจผลการเรียน ศธใ02 ออนไลน์

   การตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ผ่านระบบงานบริการงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา
   สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ

   ข้อมูลผู้บริหารการศึกษา

   ทำเนียบผู้บริหารการศึกษา

   • ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน

    ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน

    ผู้อำนวยการวิทยาลัย
   • นายชาตรี จำปาศรี

    นายชาตรี จำปาศรี

    รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
   • นายวิโรจน์ มั่นคง

    นายวิโรจน์ มั่นคง

    รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร
   • นางภัทรภร แก้วศิริ

    นางภัทรภร แก้วศิริ

    รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

    แกลเลอรี่รูปภาพ

    บรรยากาศกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนนักศึกษา และ บุคลากรในวิทยาลัย

    เอกสารดาวน์โหลด

    ตราวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

    สัญลักษณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

    รายคุรุภัณฑ์โดยสภาพแยกตามหมวด

    แบบฟอร์มสมัครพนักงานราชการ

    เอกสารที่ใช้ยื่นสมัครงาน