Image ALT

E-Learning

การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
Image ALT

ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

สำหรับ กลุ่มผู้บริหาร,กลุ่มครูและครูที่ปรึกษา,กลุ่มบุคลากรเจ้าหน้าที่และกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง
Image ALT

ระบบติดตามผู้เรียน

ระบบที่เอื้อต่อผู้ปกครองเพื่อดูแลเด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด

ประชาสัมพันธ์

Image
Image
Image
Image ALT

ขอยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

วิทยาลัยอาชีวะศึกษากาญจนบุรี
ทางวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ควรรู้ไว้ทั้งหมดในเว็บไซต์นี่ 
มีอะไรตกหล่น สามารถติดต่อได้ภายหลังได้ที่อยู่และที่ตืดต่อที่ระบุไว้
จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลืออยู่ครับ

ปรัชญาวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

Beautiful Image
รู้สิทธิ คือ รู้จักอำนาจอันชอบธรรมของตนเอง เอาใจใส่ปฏิบัติตามอำนาจภายใน
ขอบเขตสังคมโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น อำนาจอันชอบธรรมในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ข้าราชการ
มีอำนาจอันชอบธรรมในการเบิกสวัสดิการต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา มีอำนาจอันชอบธรรมในการเลือก
ชมรมอำนาจอันชอบธรรมในการซื้อของที่สหกรณ์ ฯลฯ ทั้งนี้ต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
รู้หน้าที่ คือ รู้จักหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกิจที่ควรทำและกิจที่ต้องทำเช่นหน้าที่
ของนักเรียนนักศึกษา คือการเอาใจใส่การศึกษาเล่าเรียนหน้าที่ของพลเมืองที่ต้องเสียภาษีหน้าที่ของ
ข้าราชการที่ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบราชการ
มีวินัย คือ การประพฤติปฏิบัติตน อยู่ในระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ ข้อปฏิบัติของ
สังคมของสถาบันนั้นๆ สังคมใดไม่มีวินัยสังคมนั้นย่อมไม่เป็นสุข เพราะคนในสังคมจะไม่ประพฤติปฏิบัติ
ในทำนองเดียวกัน ความระส่ำระสายย่อมเกิดขึ้น ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยย่อมเกิดขึ้นกฎหมายได้
ระบุวินัยและข้อปฏิบัติ ข้อบังคับของข้าราชการไว้เป็นตัวอย่าง เช่น วินัยข้าราชการครู วินัยข้าราชการ
ตำรวจ วินัยข้าราชการทหาร วินัยข้าราชการพลเรือน แม้แต่ในพระพุทธศาสนาก็ได้ระบุวินัยสงฆ์ไว้อย่าง
ชัดเจน นักเรียน นักศึกษา ในสถาบันต่างๆย่อมต้องมีวินัยหรือข้อบังคับของสถาบัน ข้อปฏิบัติเพื่อให้ทุก
คนยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี และความเป็นระเบียบเรียบร้อยแสดงถึงสังคมที่มีวัฒนธรรม
ใฝ่คุณธรรม คือ การคิด การประพฤติ ปฏิบัติ แต่สิ่งที่ดีงาม การปลูกฝังคุณงาม ความดี
ให้เกิดขึ้นในจิตใจ อันจะส่งผลให้มีความประพฤติที่ดีงาม
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt

  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

  คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษา

  งานวิจัยต่างๆ

  เผยแพร่ผลงานของนักเรียนนักศึกษา และ โครงการอื่นๆ

  ศูนย์บ่มเพาะ วศ.กจ

  คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบตรวจผลการเรียน ศธใ02 ออนไลน์

  การตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ผ่านระบบงานบริการงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา
  สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ

  ข้อมูลผู้บริหารการศึกษา

  ทำเนียบผู้บริหารการศึกษา

  • ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน

   ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน

   ผู้อำนวยการวิทยาลัย
  • นายชาตรี จำปาศรี

   นายชาตรี จำปาศรี

   รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  • นายวิโรจน์ มั่นคง

   นายวิโรจน์ มั่นคง

   รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร
  • นายพิมล นุชถนอม

   นายพิมล นุชถนอม

   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
  • นางจิตติมา บุญรอด

   นางจิตติมา บุญรอด

   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

   แกลเลอรี่รูปภาพ

   บรรยากาศกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนนักศึกษา และ บุคลากรในวิทยาลัย

   เอกสารดาวน์โหลด

   ตราวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

   สัญลักษณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

   รายคุรุภัณฑ์โดยสภาพแยกตามหมวด

   แบบฟอร์มสมัครพนักงานราชการ

   เอกสารที่ใช้ยื่นสมัครงาน