เผยแพร่ผลงงาน

  • ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผุ้สอน ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562

  • ขอเผยแพร่ผลโครงการวิชาชีพ,โครงานวิทยาศาสตร์.สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2562

  • ขอเผยแพร่ผลโครงการวิชาชีพ,โครงานวิทยาศาสตร์.สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 1/2563