เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน

เผยแพร่ผลงงาน

  • ผลโครงการวิชาชีพ,โครงานวิทยาศาสตร์.สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2565

  • ผลโครงการวิชาชีพ,โครงานวิทยาศาสตร์.สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2564

  • ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผุ้สอน ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562

  • ผลโครงการวิชาชีพ,โครงานวิทยาศาสตร์.สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2562

  • ผลโครงการวิชาชีพ,โครงานวิทยาศาสตร์.สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

  • การวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้วิจัย นายวิโรจน์ มั่นคง