การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ

กิจกรรมที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการการเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2565 >> วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00–17.00 น. และนำเสนอคัดเลือกแผนธุรกิจใน วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2565 >> วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00–17.00 น. และนำเสนอคัดเลือกแผนธุรกิจใน วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องโสต-ทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

การดำเนินธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรเงิน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 4 ธุรกิจ

 1. ธุรกิจแชมพูภูผาสมุนไพร สาขาวิชาการบัญชี ขอเงินสนับสนุนจำนวนเงิน        3,500  บาท
 2. ธุรกิจ K.A.R.N. (กาญงานผ้า) สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ขอเงินสนับสนุนจำนวนเงิน 3,500  บาท
 3. ธุรกิจรวมพลคนกินไข่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ขอเงินสนับสนุนจำนวนเงิน  3,000  บาท
 4. ธุรกิจโกโก้จีจี้ สาขาวิชาการตลาด ขอเงินสนับสนุนจำนวนเงิน         2,000  บาท

ธุรกิจของผู้สำเร็จการศึกษาจากปีการศึกษาก่อน ที่ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 และผู้สำเร็จการศึกษายังประกอบธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 1 ธุรกิจ

 1. ธุรกิจแชมพูภูผาสมุนไพร สาขาวิชาการบัญชี ขอเงินสนับสนุนจำนวนเงิน        3,500  บาท
 2. ธุรกิจ K.A.R.N. (กาญงานผ้า) สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ขอเงินสนับสนุนจำนวนเงิน 3,500  บาท
 3. ธุรกิจรวมพลคนกินไข่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ขอเงินสนับสนุนจำนวนเงิน  3,000  บาท
 4. ธุรกิจโกโก้จีจี้ สาขาวิชาการตลาด ขอเงินสนับสนุนจำนวนเงิน         2,000  บาท

5 รางวัลผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปี 2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564)

 1. ธุรกิจแชมพูภูผาสมุนไพร สาขาวิชาการบัญชี ขอเงินสนับสนุนจำนวนเงิน        3,500  บาท
 2. ธุรกิจ K.A.R.N. (กาญงานผ้า) สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ขอเงินสนับสนุนจำนวนเงิน 3,500  บาท
 3. ธุรกิจรวมพลคนกินไข่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ขอเงินสนับสนุนจำนวนเงิน  3,000  บาท
 4. ธุรกิจโกโก้จีจี้ สาขาวิชาการตลาด ขอเงินสนับสนุนจำนวนเงิน         2,000  บาท

นายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี นางกัญญา หมอกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย นางสาวดวงรัตน์ ดวงวิลัย หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา นางสาวปรียานุช ผลไสว ครูที่ปรึกษาธุรกิจ และนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม นำธุรกิจ “เครื่องดื่มสมุนไพรใจงาม” เข้าร่วมจัดนิทรรศการ การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 25– 27 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

นางกัญญา หมอกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย นางสาวดวงรัตน์ ดวงวิลัย หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา นางสาวปรียานุช ผลไสว ครูที่ปรึกษาธุรกิจ และนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม นำธุรกิจ “เครื่องดื่มสมุนไพรใจงาม” จัดนิทรรศการและนำเสนอผลการดำเนินธุรกิจ เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มที่ 5 ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม จังหวัดนครปฐม

นางกัญญา หมอกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีเปิดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยมี ดร.สนธิ ภูละมุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว เป็นประธานในพิธีเปิดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดกาญจนบุรี ดร.จินตนา รวมชมรัตน์ หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด เป็นกรรมการผู้ประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ นางสาวดวงรัตน์ ดวงวิลัย หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา พร้อมครูที่ปรึกษานางสาวปรียานุช ผลไสว นางสาวสุจิตรา อุดมวิทยานุกุล และนักศึกษาเข้าร่วมการประเมินดังกล่าว ณ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการการเขียนแผนธุรกิจ วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 นำเสนอและคัดเลือกแผนธุรกิจในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 (รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet) ปีการศึกษา 2564

2. กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ณ Kan Machi Café และ ศูนย์จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี

3.การดำเนินธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรเงิน ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 9 ธุรกิจ

4. ธุรกิจของผู้สำเร็จการศึกษาจากปีการศึกษาก่อน ที่ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 และผู้สำเร็จการศึกษายังประกอบธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 2 ธุรกิจ

*****************************************************************************************************************

กิจกรรมที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ คัดเลือกแผนธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องสัมมนาอาคารกาญจนิกา และ

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ตลาดน้ำลำพญา , DU BUA Café , Green Chef จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ธุรกิจใหม่ 8 ธุรกิจ

 • ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะฯ และสำเร็จการศึกษา 2562

 • ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะฯ และสำเร็จการศึกษา 2563

  ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะฯ และสำเร็จการศึกษา 2563