>> นายวิโรจน์ มั่นคง รองผู้อำนวยการฯ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นางจิตติมา บุญรอด นายพิมล นุชถนอม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศออนไลน์ (online) ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (ฝึกงาน)

Ratings
(0)

นายวิโรจน์ มั่นคง รองผู้อำนวยการฯ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นางจิตติมา บุญรอด นายพิมล นุชถนอม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศออนไลน์ (online) ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (ฝึกงาน) ระบบปกติ และฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (ฝึกอาชีพ) ระบบทวิภาคี นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

Related Articles