นายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Ratings
(0)

Related Articles