ข้อมูลหลักสูตร

 

การจัดการเรียนการสอน

 • หลักสูตรและโปรแกรมการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
 1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการตลาด (ทวิภาคี)
  • สาขาวิชาการเลขานุการ
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)
  • สาขาวิชาบริการธุรกิจสถานพยาบาล (ทวิภาคี)
  • สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
 2. ประเภทวิชาคหกรรม
  • สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ (สาขางาน เสื้อผ้าแฟชั่น)
  • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (สาขางาน ธุรกิจอาหาร)
  • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (สาขางาน อาหารและโภชนาการ)
  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์)
 3. ประเภทวิชาศิลปกรรม
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
 4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี)
  • สาขาวิชาการโรงแรม (Mini EP)
  • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • หลักสูตรและโปรแกรมการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาการบัญชี (ทวิภาคี)
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการตลาด (ทวิภาคี)
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป) (ทวิภาคี)
  • สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน (ทวิภาคี)
 2. ประเภทวิชาคหกรรม
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ (ทวิภาคี)
  • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (สาขางานอาหารและโภชนาการ) (ทวิภาคี)
  • สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ (สาขางานการจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์)
 3. ประเภทวิชาศิลปกรรม

3.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต)

 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ (สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม) (ทวิภาคี)
  • สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ทวิภาคี)

 

 • ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 1 สาขา ดังนี้

                  - สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)