ข้อมูลอาคารสถานที่

 

    วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เป็นสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2481 โดยใช้ชื่อโรงเรียนช่างทอผ้า โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้ากาญจนบุรี โรงเรียนการช่างสตรีกาญจนบุรี โรงเรียนอาชีวศึกษากาญจนบุรี ต่อมาได้รับการยกวิทยฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2525 ตั้งอยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ  อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี บนเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 10 9/10 ตารางวา

ขนาดและที่ตั้งของงานอาคารสถานที่

     งาน  อาคารสถานที่     ตั้งอยู่  ณ  ห้อง     สำนักงานอาคารถานที่ .อาคาร ด้านหลังอาคาร 5 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน       -                 .    

ข้อมูลอาคารสถานที่

          วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี มีอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการต่าง ๆ ดังนี้

 1. อาคารเรียน                                                 จำนวน 5  อาคาร
 2. อาคารปฏิบัติการโรงแรม(อาคาร 9)                      จำนวน 1  อาคาร
 3. อาคารศูนย์วิทยบริการ                                      จำนวน 1  อาคาร
 4. อาคารเทคโนโลยีบัณฑิต                                   จำนวน  1  หลัง
 5. โรงจอดรถสำหรับครู-เจ้าหน้าที่                           จำนวน           3  หลัง
 6. แฟลตพักครู                                                จำนวน           2  หลัง
 7. แฟลตนักการ-ภารโรง                                     จำนวน           1  หลัง
 8. บ้านพักข้าราชการครู                                      จำนวน           2  หลัง
 9. อาคารหอประชุม                                           จำนวน           1  หลัง
 10. โรงจอดรถยนต์ของวิทยาลัยฯ                             จำนวน           1  หลัง
 11. งานกิจกรรม                                                 จำนวน           1  หลัง
 12. งานสวัสดิการและพยาบาล                                 จำนวน           1  หลัง
 13. งานปกครอง           จำนวน           1  หลัง
 14. งานธนาคาร           จำนวน           1  หลัง
 15. งานประชาสัมพันธ์ จำนวน           1  หลัง
 16. งานครูที่ปรึกษา จำนวน           1  หลัง
 17. ห้องครูเวรรักษาการณ์ จำนวน           1  หลัง
 18. ศูนย์บ่มเพาะฯ จำนวน           1  หลัง
 19. บ้านสปา จำนวน           1  หลัง 

 

อาคาร  1  อาคารปางพุฒิพงศ์


ลักษณะอาคาร             อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น

          ขนาดอาคาร               กว้าง 14 เมตร (รวมระเบียงทางเดิน) ยาว 42 เมตร

          คิดเป็นเนื้อที่                2,352  ตารางเมตร

          ก่อสร้างเมื่อปี               พ.ศ. 2524 – 2525

          งบประมาณ                4,287,269  บาท

แยกห้องเรียนได้ดังนี้

                    ชั้น 1                       ห้องธุรการ

                    ชั้น 2                       ห้องงานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

                                                 ห้องแนะแนวการศึกษา

                                                 121  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

                                                 122  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

                    ชั้น 3                       131  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

                                                 132  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

                                                 133  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

                    ชั้น 4                       141  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

                                                 142  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

                                                 143  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

อาคาร  2  อาคารกุลสุวรรณ์


ลักษณะอาคาร             อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น

          ขนาดอาคาร               กว้าง 14 เมตร (รวมระเบียงทางเดิน) ยาว 42 เมตร

          คิดเป็นเนื้อที่                588  ตารางเมตร

          ก่อสร้างเมื่อปี               พ.ศ. 2524 – 2525

          งบประมาณ                4,383,794  บาท

 

แยกห้องเรียนได้ดังนี้

                   ชั้น 1      ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี  

                                    ห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ                                        

                                    ห้องฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                              

                                    ร้านค้าสวัสดิการฯ                                                  

                        ชั้น 2      ห้องพักครูแผนกวิชาการบัญชี                        

                                    ห้องงานความร่วมมือและบริการชุมชน                        

                                    ห้องงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์                    

                                    222  ห้องปฏิบัติการบัญชี                                        

                                    223  ห้องปฏิบัติการบัญชี

                        ชั้น 3      231  ห้องปฏิบัติการเครื่องใช้สำนักงาน

                                    232  ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไทย

                                    233  ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไทย

                                    234  ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไฟฟ้า

                        ชั้น 4      241  ห้องปฏิบัติการเครื่องใช้สำนักงาน

                                    242  ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไฟฟ้า

                                    243  ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดอังกฤษ

                                    244  ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดอังกฤษ

อาคาร  3  (คณะวิชาพื้นฐานการศึกษา)


ลักษณะอาคาร             อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น

          ขนาดอาคาร               กว้าง 16 เมตร (รวมระเบียงทางเดิน) ยาว 48 เมตร

          คิดเป็นเนื้อที่                3,072  ตารางเมตร

          ก่อสร้างเมื่อปี               พ.ศ. 2532 – 2533

          งบประมาณ                6,236,856  บาท

 

แยกห้องเรียนได้ดังนี้

                        ชั้น 1      ห้องทะเบียน                       ชั้น 3     331  ห้องเรียนทฤษฎีการตลาด

                                    ห้องรองฯฝ่ายวิชาการ                         332  ห้องเรียนทฤษฎีการตลาด

                                    ห้องวิชาการ                                    333  ห้องเรียนทฤษฎีการตลาด

                                    ห้องโสตทัศนศึกษา                            334  ห้องเรียนทฤษฎี

                        ชั้น 2      320  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์            335  ห้องปฏิบัติการภาษา

                                    ห้องพักครูคณะวิชาพื้นฐาน        ชั้น 4      340  ห้องเรียนทฤษฎี

                                    321  ห้องเรียนทฤษฎี                         341  ห้องเรียนทฤษฎี

                                    323  ห้องเรียนทฤษฎี                         342  ห้องเรียนทฤษฎี

                                    324  ห้องเก็บอุปกรณ์และสารเคมี            343  ห้องเรียนทฤษฎี

                                    325  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์             344  ห้องเรียนทฤษฎี

อาคาร  4  (คณะวิชาศิลปกรรม)

 

ลักษณะอาคาร             อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น

          คิดเป็นเนื้อที่                1,440  ตารางเมตร

          ก่อสร้างเมื่อปี               พ.ศ. 2535 – 2536

          งบประมาณ                8,750,000  บาท

 

แยกห้องเรียนได้ดังนี้

                    ชั้น 1    ห้องพักครูคณะวิชาศิลปกรรม

                              411  ห้องปฏิบัติการประติมากรรมห้องดนตรี

                    ชั้น 2    420  ห้องปฏิบัติการวาดเขียน

                              421  ห้องเรียนทฤษฎี

                              422  ห้องเรียนทฤษฎี

                              423  ห้องเรียนทฤษฎี

                    ชั้น 3    430  ห้องปฏิบัติการพิมพ์ภาพ

                              431  ห้องปฏิบัติการคอมกราฟฟิก

                              432  ห้องโสตคณะวิชาศิลปกรรม

                    ชั้น 4    440  ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 1

                              441  ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 2

                              442  ห้องเรียนทฤษฎี

 

 

อาคาร  5  (คณะวิชาคหกรรมศาสตร์)

ลักษณะอาคาร             อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น

          ขนาดอาคาร               กว้าง 10 เมตร (รวมระเบียงทางเดิน) ยาว 48 เมตร

          คิดเป็นเนื้อที่                1,920  ตารางเมตร

          ก่อสร้างเมื่อปี               พ.ศ. 2538 – 2539

          งบประมาณ                9,900,000  บาท

 

แยกห้องเรียนได้ดังนี้

                    ชั้น 1    ห้องเก็บของ                                  

                             513  ห้องปฏิบัติการอาหาร                          

                   ชั้น 2    520  ห้องปฏิบัติการอาหาร                          

                             521  ห้องปฏิบัติการอาหาร                          

                             522  ห้องปฏิบัติการศิลปะประดิษฐ์
                             523  ห้องปฏิบัติการศิลปะประดิษฐ์
                   ชั้น 3          ห้องพักครูคณะวิชาคหกรรม

                              530  ห้องปฏิบัติการผ้า
                              531  ห้องปฏิบัติการผ้า
                              532  ห้องปฏิบัติการผ้า

                    ชั้น 4    540  ห้องโสตฯคณะวิชาคหกรรม

                              541  ห้องเรียนทฤษฎี

                              542  ห้องเรียนทฤษฎี

                              543  ห้องเรียนทฤษฎี