ตารางแสดงข้อมูลทางการเงิน ปีงบประมาณ 2565
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ประมาณการรายรับ
๕๗,๘๑๑,๕๑๙.๐๐       บาท
เงินรายได้สถานศึกษา
๑๕,๒๔๗,๘๗๙.๐๐         บาท
เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๖
๔๒,๕๖๓,๖๔๐.๐๐         บาท
ประมาณการรายจ่าย
๕๔,๘๒๑,๘๔๕.๐๐       บาท
งบบุคลากร
๒๕,๗๖๓,๙๐๐.๐๐         บาท
งบดำเนินงาน
  ๒,๙๔๓,๗๑๓.๐๐         บาท
งบลงทุน

  ๑,๙๗๙,๙๐๐.๐๐          บาท

งบเงินอุดหนุน

   ๙,๔๖๒,๖๐๖.๐๐           บาท

งบรายจ่ายอื่น
  ๑,๘๓๔,๙๐๐.๐๐         บาท
งบรายได้สถานศึกษา
๑๒,๘๓๖,๘๒๖.๐๐         บาท
คงเหลือ
๒,๙๘๙,๖๗๔.๐๐         บาท